Society Office

CENTRAL EXECUITIVE COMMITTEE 2018 - 2020

Description Name
Patron Dr. N. S. R. Sastry, Andhra Pradesh
President Dr. K. N. Wadhwani, Gujarat
Vice president (East) Dr. S. Pan, West Bengal
Vice president (West) Dr. A. P. Chaudhary, Gujarat
Vice president (North) Dr. P. K. Dogra, Himachal Pradesh
Vice president (South) Dr. T. Shivkumar, Tamil Nadu
Vice president (Central) Dr. A. K. Jain, Madhya Pradesh
Vice president (Himalayan) Dr. M. T. Banday, Jammu & Kashmir
Vice president (ICAR) Dr. Shiv Prasad, New Delhi
Secretary General Dr. M. M. Trivedi, Gujarat
Assistant General Secretary Dr. R. J. Modi, Gujarat
Treasurer Dr. M. M. Islam, Gujarat
Members Dr. D. V. Singh, Uttrakhand
Dr. Harish Gulati, Haryana
Dr. Roychudhari, Assam
Dr. (Mrs.) Sanjita Sharma, Rajasthan
Dr. D. S. Malik, Panjab
Dr. S.V. Shah, Gujarat
Dr. L.K. Babu, Odisha
Dr. (Mrs.) L. Hmar, Mizoram
Dr. A. Sarat Chandra, Telangana
Dr. D. Sree Kumar. Pondicherry
Dr. N. Rajanna, Telangana
Dr. Vivek Patil, Karnataka
Dr. K. S. Anil, Kerala
Dr. N. Kumarvelu, Tamil Nadu
Dr. A. V. Khanvilkar, Maharashtra
Chapter Secretaries Dr. Sanjay Sharma, Uttrakhand
Dr. T Randhir Singh, Manipur
Dr. S. Chandrahas, Uttar Pradesh
Dr. G. P. Sabapara, Gujarat
Dr. V. R. Sarvana Kumar, Tamil Nadu
Dr. C. R. Pradhan, Odisha
Dr. Girin Kalita, Mizoram
Dr. R. J. Modi, Gujarat
Dr. A. K. Shrivastava, Gujarat
Dr. M. L. Gujjar, Rajasthan
Dr. John Abraham, Kerala
Dr. S. P. Sahu, Bihar
Dr. Jakir Hussain, Assam
Dr. Subhasish Sahu, Haryana
Dr. Pavan Singh, Haryana
Dr. Girraj Goyal, Madhya Pradesh
Dr. Mandeep Singla, Punjab
Back to Top